Download MotoGp 08.iso PL Torrent

login Login create account Create account Separator English  Francais  Espanol  Italiano  Deutsch
Torrent > Games > Windows > MotoGp 08.iso PL


MotoGp 08.iso PL


Download

Information about MotoGp 08.iso PL

- Download torrent

Seeds 5
Peers 5
Size 3.5 GB
Date Tuesday, 05 July 2011 at 20:26:51
Comments 0
Category Games Windows
Hash 7ca64befe49c7df6ac9f4dff1b9869e0446299d3
Reported Verified (0) - Fake (0) - Password (0) - Virus (0)
Uploader Anonymous

Description

MotoGP 08 to symulator wy????cig??w motocyklowych. Zgodnie ze swoj???? nazw???? gra wykorzystuje licencj???? MotoGP i oddaje realia zmaga???? pomi????dzy najlepszymi zawodnikami ????wiata, je??d??????cymi na maszynach o pojemno????ci 125cc, 250cc oraz 800cc. W zwi????zku z tym dane jest nam wcieli???? si???? w takich sportowc??w, jak Valentino Rossi, Casey Stoner czy Nicky Hayden. Opisywana edycja gry zosta????a zaktualizowana o nazwiska zawodnik??w zg????oszonych do startu w sezonie 2008. Trzonem rozgrywki jest cykl osiemnastu wy????cig??w Grand Prix, umiejscowionych na oryginalnych, asfaltowych torach, po????o??onych m.in. w Barcelonie, Indianapolis i Katarze. Do zmaga???? z oponentami s????u?????? pojazdy wykonane przez czo????owe firmy produkuj????ce motocykle ??????? Yamah????, Hond????, Suzuki, Ducati, Kawasaki, KTM i Aprili????. Pojazdy wszystkich marek r????ni???? si???? nieznacznie osi????gami, ale tylko od umiej????tno????ci gracza zale??y, kt??re miejsce zajmie w danym wy????cigu i na jakiej pozycji uplasuje si???? w klasyfikacji generalnej. MotoGP 08 oferuje trzy modele jazdy ??????? zr????czno????ciowy, symulacyjny i po????redni, b????d????cy mieszank???? element??w z dw??ch wcze????niejszych opcji. Pr??cz tego gra umo??liwia dostosowanie poziomu sztucznej inteligencji do w????asnych mo??liwo????ci tak, by droga po mistrzostwo MotoGP nie by????a ani zbyt trudna, ani dziecinnie prosta. Ka??de z osiemnastu zawod??w poprzedzone s???? kwalifikacjami, pozwalaj????cymi na zdobycie uprzywilejowanej pozycji na starcie w????a????ciwego wy????cigu. W trakcie eliminacji mo??na zarobi???? punkty, kt??re przydaj???? si???? nast????pnie w ulepszaniu osi????g??w motocykli. Wzmacnianie jedno????lad??w odbywa si???? poprzez montowanie w nich lepszych hamulc??w, poprawianie stabilno????ci przy wchodzeniu w zakr????ty czy zwi????kszanie pr????dko????ci maksymalnej. Szczeg??????y te maj???? istotne znaczenie w trybie multiplayer, gdzie gracze z ca????ego ????wiata staj???? przed szans???? pokonania ??ywych przeciwnik??w.

Comments on MotoGp 08.iso PL

00 COMMENT(S) INSIDE

No comments available for this file !Post a comment

Username
PasswordFiles

Filename Size
rld-mo08.iso 3.5 GB

Share MotoGp 08.iso PL

Permalink URL
Standard HREF Link Code
Link For Forums
Bookmark

Other torrents that might interest you

Games torrents: recent searches

Warning! Lawsuits and Huge Fines in
Your IP Address is . Location is
Your Internet Provider can see when you download torrents! Hide your IP with a VPN!
We strongly recommend using Trust.Zone VPN to hide your torrenting. It is FREE!
Get VPN Now for FREE!
Torrents Stats
ADDED TODAY
0 torrent(s)
TOTAL
9273574 torrents


Latest searches

Friends


RSS2DMCA Info  |  Privacy policy  |  Contact
Copyright 2007-2015 ©SUMOTorrent. All rights reserved.

Download MotoGp 08.iso PL Torrent